Dni Targowe Wiosna 2024 – Regulamin

I. Informacje Ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą “Dni Targowe Stern Weber Polska”, zwanej dalej jako “Dni Targowe”.

2. Organizatorem Dni Targowych jest STERN WEBER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820026, NIP 952-220-29-54, nr BDO 000406753, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Dni Targowe trwają w dniach od 14 marca 2024 roku do 16 marca 2024 roku w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 26. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Dni Targowych, o czym będzie informował w swoich kanałach komunikacji. 

4. Dni Targowe to akcja polegająca na zorganizowaniu spotkań w firmowym showroomie dla osób potencjalnie zainteresowanych zakupem unitów, aparatów RTG bądź innego sprzętu medycznego z oferty Organizatora.

5. Dni Targowe mają charakter nieodpłatny.

6. Dni Targowe skierowane są wyłącznie do profesjonalistów w dziedzinie wyrobów medycznych (tj. w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników/współpracowników).

II. Uczestnicy

1.1. W Dniach Targowych udział może wziąć każda osoba fizyczna, która wyraża zainteresowanie zakupem urządzenia z oferty Organizatora i jest pracownikiem, współpracownikiem lub właścicielem Placówki Stomatologicznej pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia obecności, zwana dalej “Uczestnikiem”.

2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Dniach Targowych powinna zgłosić chęć swojej obecności drogą mailową, wskazując jednocześnie dokładną godzinę spotkania.

3. Każdy Uczestnik Dni Targowych otrzyma od Organizatora niezbędne materiały informacyjne dla urządzeń z oferty Organizatora.

III. Pakiet Promocyjny

1. Pierwszych dziesięć (10) osób, które zgłoszą swoją chęć uczestnictwa i wyrażą taką wolę, mogą, w okresie trwania Dni Targowych, otrzymać bonus, zwany dalej „Pakietem Promocyjnym” zawierający:

1) darmowy nocleg dla dwóch osób (pokój dwuosobowy) oraz,
2) dwa bilety na jedno zaproponowane przez Organizatora wydarzenie kulturalne (tj. spektakl teatralny, opera itp.) na terenie Warszawy.

2. Z Pakietu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 1. powyżej, mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby zatrudnione w jednej Placówce Stomatologicznej.

3. Z możliwości skorzystania z Pakietu Promocyjnego wyłączeni są uczestnicy reprezentujący podmiot, który skorzystał już z Pakietu Promocyjnego obejmującego darmowy nocleg i bilety do teatru podczas następujących akcji promocyjnych organizowanych przez Stern Weber Polska:
a) Dni Targowe Stern Weber Polska (Wiosna 2022) w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2022 roku,
b) Dni Targowe Stern Weber Polska (Jesień 2022) w dniach 8-10 września 2022 roku,
c) Dni Targowe Stern Weber Polska (Wiosna 2023) w dniach 23-25 marca 2023 roku,
d) Dni Otwarte Stern Weber Polska (Czerwiec 2023) w dniach 2-3 czerwca 2023 roku,
e) Dni Targowe Stern Weber Polska (Jesień 2023) w dniach 8-10 września 2023 roku,
f) Dni Otwarte Stern Weber Polska (Listopad 2023) w dniach 24-25 listopada 2023 roku.

4. Darmowy nocleg objęty Pakietem Promocyjnym dotyczy nocy:
z 13 na 14 marca 2024 roku lub,
z 14 na 15 marca 2024 roku lub,
z 15 na 16 marca 2024 roku lub,
z 16 na 17 marca 2024 roku.

Możliwe jest skorzystanie z noclegów w jednym z podanych powyżej terminów.

5. W ramach Pakietu Promocyjnego dla jednego Uczestnika przewidziano pokój dwuosobowy – możliwy jest przyjazd na Dni Targowe z osobą towarzyszącą.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby osób, które mogą skorzystać z Pakietu Promocyjnego.

7. O otrzymaniu Pakietu Promocyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są drogą mailową.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Targowych jest wysłanie swojego zgłoszenia na adres mailowy: pawel.wojtas@sternweber.pl

2. Podczas zgłoszenia Uczestnik powinien podać:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu i adres e-mail,
c) wybrany termin obecności w siedzibie Stern Weber Polska (w dniach 14-16 marca 2024 r.),
d) nazwę reprezentowanej Placówki Stomatologicznej.
3. Chcąc skorzystać z Pakietu Promocyjnego, należy w zgłoszeniu wskazać taką wolę oraz podać wybrany termin noclegu.
4. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia bądź (jeżeli wyrazi taką chęć) informację o przyznaniu Pakietu Promocyjnego drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu w ciągu maksymalnie 72h. Jeżeli limit Pakietów Promocyjnych zostanie wyczerpany, osoba zgłaszająca swoją chęć również otrzyma taką informację.
5. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Targowych upływa w dniu 10 marca 2024 roku.

V. Zobowiązania Organizatora

W okresie trwania Dni Targowych, w godzinach 9:00-17:00, Organizator zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Showroomu wystawowego,
2) prezentacji urządzeń stomatologicznych z portfolio Organizatora wraz z fachowym doradztwem.
3) zapewnienia poczęstunku w postaci kawy, herbaty oraz przekąsek.

VI. Zobowiązanie Uczestnika

Uczestnik Dni Targowych zobowiązuje się do:
1) podania prawidłowych danych w formularzu zgłoszeniowym,
2) potwierdzenia obecności w umówionym terminie w siedzibie Organizatora,
3) poinformowania Organizatora, w miarę możliwości, ze stosowanym wyprzedzeniem, o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Dniach Targowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz interpretacja wszelkich kwestii spornych, dotyczących organizacji i udziału w Dniach Targowych, rozstrzyga wiążąco i ostatecznie Organizator.

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji zasad określonych w Regulaminie, stosowne informacje można uzyskać na infolinii pod numerem telefonu (22) 395 56 00 lub pisząc na adres: pawel.wojtas@sternweber.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian zapisów Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania akcji promocyjnej bez podania przyczyny. Informacje w tym zakresie publikowane są na stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych Organizatora.

4. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Dniach Targowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego podczas trwania Dni Targowych, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych lub reklamowych w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.

7. Uczestnik Dni Targowych, przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Dni Targowych na terenie siedziby Organizatora, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas jego udziału w Dniach Targowych.

Komunikat

Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Akceptacja powyższego komunikatu oznacza zgodę na pliki Cookies. Więcej informacji tutaj.